Dijalog s djecom i slušanje djece, nema alternativu

Djeca iz ranjivih skupina žele da se njihov glas čuje i žele biti uključena u donošenje odluka koje utječu na njihov život, stoga je UNICEF Hrvatska pokrenuo istraživanje o participaciji djece iz ranjivih skupina. “Djeca iz ranjivih skupina, djeca s poteškoćama u razvoju i djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi suočavaju se s puno prepreka. Pravo na participaciju, često se percipira kao čin ljubaznosti ili milosrđa, no ono bi trebalo biti obveza koju moramo ispoštovati tako da uložimo vrijeme i sredstava u dječju participaciju kako bi se ona ostvarila”, kazala je Regina Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Mislav Mesek/UNICEF

“Evo kako razmišlja većina djece i mladih. Slažu se da je dječja participacija važna i korisna tema o kojoj žele znati više, imaju dojam da ih odrasli ne shvaćaju ozbiljno i da ih ne doživljavaju kao važnu društvenu skupinu. odrasli ih pitaju za mišljenje, ali djeca i mladi ne misle da njihovo mišljenje ima utjecaja na ono što će se dogoditi. Konačna odluka pripada odraslima. Djeca i mladi smatraju da odrasli moraju više razgovarati s djecom i većina njih se slaže da odrasle u tome treba educirati”, istaknula je Arijana Mataga Tintor, suautorica Studije o participacije djece iz ranjivih skupina u Hrvatskoj.

Porazna je i statistika da građani smatraju da djeca počinitelji kaznenih djela, djeca migranti, djeca Romi i djeca s teškoćama u razvoju trebaju imati manje participativnih prava, tj. djeca iz tih skupina bi trebala moći izraziti svoje mišljenje, ali ne i aktivno sudjelovati u odlučivanju. Društvena solidarnost snažnija je prema djeci s teškoćama u razvoju, nego prema djeci tražitelja azila ili migranata, djeci romske nacionalne manjine ili djeci s problemima u ponašanju.


Leone i Renato Brašnić, govorili su o svom iskustvu participacije te naglasili kako djecu treba poslušati i dati im do znanja da njihovo mišljenje nešto znači. “Dijalog s djecom i slušanje djece, nema alternativu. Ranjivost nije slabost, nego je ono iskustvo i prema tome iskustvu moramo odnositi s puno poštovanja te bi ono trebalo biti temelj onoga što radimo ili planiramo raditi”, Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu. U studiji je sudjelovalo 1774 sudionika, od čega 232 djece i 1542 odraslih, a svrha joj je pridonijeti boljem razumijevanju djece i mladih iz ranjivih skupina te se apelira na donositelje odluka i stručnjake da poslušaju djecu i mlade.