Počela isplata za roditelja odgojitelja

Ured za demografiju obavještava kako je započela isplata korisnicima prava na novčanu pomoć za roditelja odgojitelja, a prema obavijesti Gradskog ureda za financije

Foto: Ilustracija

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?

Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela, a koja u zajedničkom kućanstvu živi s najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog programa obrazovanjaa najstarije dijete u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od dvadeset i šest godina života te koja ispunjava i ostale uvjete koji su propisani odredbama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja.
Iznimno, najstarije dijete može biti starije od dvadeset šest godina života ako ima teži invaliditet (III. stupanj) ili teški invaliditet (IV. stupanj), prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom.
 
Uz gore spomenute uvjete pravo može ostvariti roditelj:
 
– koji je nezaposlen u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
– koji kao državljanin Republike Hrvatske ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
– čija djeca imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
– ako drugi roditelj djeteta za koje se podnosi zahtjev za novčanu pomoć, ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu, u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok prima novčanu pomoć;
– čija su školska djeca upisana u osnovnu školu na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
– čija djeca nisu upisana u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja.
Iznimno, dijete za koje se podnosi zahtjev, može biti polaznik redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, ako je roditelj podnositelj zahtjeva osoba teškog invaliditeta (IV. stupnja), s oštećenjem sluha, oštećenjem govora, oštećenjem sluha i govora te oštećenjem vida, a prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom. Iznimno, dijete ili djeca roditelja podnositelja zahtjeva mogu biti polaznici posebnoga rehabilitacijskog programa u posebnim ustanovama s programom koji je verificiralo nadležno ministarstvo za djecu s teškoćama u razvoju.
 
Tko ne može ostvariti pravo na novčanu pomoć?
 
Novčana pomoć ne može se ostvariti ako:
– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik novčane naknade kao nezaposlena osoba;
– je roditelj podnositelj zahtjeva obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje;
– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik rodiljne naknade;
– je roditelj podnositelj zahtjeva korisnik mirovine;
– bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske.
 
Visina novčane pomoći
 
Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno, a iznosi 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje I.-VIII. mjesec prethodne godine.
 
Novčana pomoć ostvaruje se od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.
Novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog kućanstva.
Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka, preko nadležnoga gradskoga upravnog tijela. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.
 
Pravo na novčanu pomoć prestaje:
 
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć navršilo petnaest godina;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje se ostvaruje novčana pomoć, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio broj djece u zajedničkom kućanstvu u smislu članka 3. ove odluke;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, upisana u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, ispisana iz osnovne škole na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem roditelj odgojitelj prima novčanu naknadu s osnove nezaposlenosti, rodiljnog dopusta ili je obveznik plaćanja mirovinskog osiguranja ili je korisnik mirovine;
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem se navršava šest mjeseci od kada je preminulo dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć ili jedno od ostale djece iz zajedničkog kućanstva roditelja odgojitelja;
– danom zasnivanja radnog odnosa roditelja odgojitelja.
 
Korisnik novčane pomoć dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.
 
Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete? 
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Zagreb, Vodnikova 14.
 
Za više informacija možete se obratiti na tel: 6100-342, 6100-329, 6166-181 i 6166-343.