Savjet mladih Grada Zagreba konstituiran u 6. sazivu

Nova predsjednica Savjeta mladih je Lucija Topolovec

Savjet mladih Grada ZAgreba

Savjet mladih Grada Zagreba ima novu predsjednicu i novog potpredsjednika. Odlučeno je to na konstituirajućoj sjednici 6. saziva.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo jedinica lokalne i regionalne samouprave te kao takvo ima važnu ulogu u demokratskom procesu stvaranja ideja i donošenja odluka.

Nova predsjednica Savjeta mladih je Lucija Topolovec.

Lucija Topolovec

Nova predsjednica kao prvu zadaću, odradila je najavu druge točke dnevnog reda, odnosno biranje potpredsjednika Savjeta mladih te glasanje za novu zapisničarku, točnije Ines Orešković. Za novog potpredsjednika Savjeta mladih predložen je, te na kraju i izabran Domagoj Bačić.

Prema opisu sa službenih stranica Grada Zagreba u okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba:

  • “raspravlja, na svojim sjednicama, o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine koji su od interesa za mlade
  • u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine inicira donošenje odluka od značenja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu te način rješavanja navedenih pitanja
  • preko svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe gradskih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja – predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
  • po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
  • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.” (www.zagreb.hr)