Traži se Zagrepčanka godine!

12/5/2009 12:51

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i
ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Kriteriji za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine su: izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom); posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava te senzibiliziranju javnosti za probleme koji su zapreka razvijanju solidarnosti iravnopravnih odnosa spolova u svim segmentima života; značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne
samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:
– ime, prezime i adresu kandidatkinje
– životopis
– potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci)
– obrazloženje prijedloga
– raspoloživu dokumentaciju

Rok za podnošenje prijedloga je do 28. prosinca 2009. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Odboru Gradske skupštine Grada Zagreba za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom: ‘PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE ZAGREPČANKA GODINE – NE OTVARAJ.’