Prirodne ljepote: POKUPSKI BAZEN

Pokupski bazen je prostrano vlažno područje s vrlo bogatim poplavnim šumama hrasta lužnjaka i travnjacima koje se prostire na više od 35 000 ha, na jugozapadnom dijelu Zagrebačke i sjevernom dijelu Karlovačke Županije. Šumski kompleks jedan je od najvećih u Hrvatskoj, a pokriva nizinski sliv rijeke Kupe. Vlažna staništa obuhvaćaju ribnjake Crna mlaka, Draganići i Pisarovina te poplavne travnjake i sume koji ih okružuju.

Za vrijeme jesenskih migracija na ovom području redovito se zadržava vise od 20 000 ptica. U Pokupskom bazenu do sada je zabilježeno oko 250 vrsta ptica. Većina njih su ptice močvarice, ali ribnjaci su važni i za šumske gnjezdarice koje se na njima hrane, poput štekavca, crne rode i orla kliktaša.

Pokupski bazen područje je važno za očuvanje 43 vrste od koji je je cak njih 12 ugroženo, tj. prijeti im veliki rizik za izumiranje. To su orao kliktaš, eja močvarica, eja livadarka, štekavac, crna lunja, čaplja danguba, crna roda, patka gogoljica, bukavac, kosac, te siva i riđa štijoka.