Ponuda (javni poziv) vlasnicima nekretnina koje se nalaze u k.o. Grad Zagreb, k.o. Vrapče, k.o. Vrapče Novo i k.o. Stenjevec

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, Kupska 4, MBS: 080517105, OIB: 13148821633 (dalje u tekstu : Ponuditelj) sukladno članku 30 i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014, 69/2017), (dalje u tekstu: Zakon), objavljuje

PONUDU

vlasnicima nekretnina upisanih u k.o. Grad Zagreb, k.o. Vrapče, Vrapče Novo i k.o. Stenjevec (u katastru k.o. Trešnjevka, k.o. Rudeš, k.o. Vrapče i k.o. Stenjevec), a koje nekretnine su predmetom nepotpunog izvlaštenja radi ustanovljenja prava služnosti u svrhu izgradnje 2×110 kV kabela između TS 110/10 kV EL-TO i TS 110/20 kV Stenjevec

I. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4, OIB: 13148821633  (dalje u tekstu: HOPS) namjerava radi izgradnje 2×110 kV kabela između TS 110/10 kV EL-TO i TS 110/20 kV Stenjevec riješiti imovinskopravne odnose s vlasnicima nekretnina na toj trasi, odnosno ako to ne uspije sporazumno s njima, pokrenuti postupak nepotpunog  izvlaštenja pred nadležnim Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

Pravomoćnom lokacijskom dozvolom br. 150/2018 izdanom od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Klasa: UP/I-350-05/17-001/358, Urbroj: 251-13-21-1/037-18-6 od 19.10.2018., pravomoćnom dana 28.11.2018. godine, odobrena je izgradnja 2×110 kV kabela između TS 110/10 kV EL-TO i TS 110/20 kV Stenjevec, na zemljišnoknjižnim česticama u k.o. Grad Zagreb, k.o. Vrapče, k.o. Vrapče Novo i k.o. Stenjevec (po katastru k.o. Trešnjevka, k.o. Rudeš, k.o. Vrapče i k.o. Stenjevec) na području Grada Zagreba.

U skladu s odredbom čl. 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17), u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina i više vlasnika nekretnina, korisnik izvlaštenja dužan je objaviti ponudu vlasnicima nekretninama objavljenu u dnevnom tisku ili na drugi način javnog priopćavanja.

U skladu s odredbom čl. 4. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15) utvrđen je interes Republike Hrvatske za izgradnja energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje te obavljanje energetskih djelatnosti.

II.    Ponuda za nepotpuno izvlaštenje uspostavom prava služnosti kabela u k.o. Grad Zagreb (po katastru k.o. Trešnjevka) obuhvaća sljedeće zemljišnoknjižne čestice: 4848, 4845, 4849/1, 5484/3, 5508/2, 5509/3, 5508/27, 4849/3 i 5484/4.

Ponuda za nepotpuno izvlaštenje uspostavom prava služnosti kabela u k.o. Vrapče  (po katastru k.o. Rudeš) obuhvaća sljedeće zemljišnoknjižne čestice: 1294/2, 1295/2, 1296/4, 1292/1, 1291/1, 1293, 1015/11, 1015/2, 1249/26 i 1249/146.

Ponuda za nepotpuno izvlaštenje uspostavom prava služnosti kabela u k.o. Vrapče Novo (po katastru k.o. Vrapče) obuhvaća sljedeće zemljišnoknjižne čestice: 4784/2, 4769/14, 4769/15, 4785, 4443, 4768, 4437/5, 4787/18, 4438, 4437/2, 4437/3, 4787/13, 4159/1, 4444, 4471 i 4440.

Ponuda za nepotpuno izvlaštenje uspostavom prava služnosti kabela u k.o. Vrapče (po katastru k.o. Stenjevec) obuhvaća sljedeće zemljišnoknjižne čestice: 309/26, 310/1 i 309/25.

III.    Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nudi vlasnicima naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina u k.o. Grad Zagreb, k.o. Vrapče, k.o. Vrapče Novo i k.o. Stenjevec (u katastru k.o. Trešnjevka, k.o. Rudeš, k.o. Vrapče i k.o. Stenjevec), u skladu s procjenom sačinjenom u postupku osiguranja dokaza pred nadležnim Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina Mirku Hvali iz Zagreba, Schrottova 18, po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina Anđelku Vujevi iz Zagreba, V. Varićaka 4/4, po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina Tomislavu Perkoviću iz Zagreba, Kačićeva 16, po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina Tomislavu Drmiću iz Zagreba, Bukovac 101, po stalnom sudskom vještaku za arhitekturu, graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina Aldu Marochiniu iz Zagreba, Babukićeva 2, po stalnom sudskom vještaku za poljoprivredu i procjenu poljoprivrednih kultura Tomislavu Vitkoviću iz Zagreba, Gospočak 102 te po stalnom sudskom vještaku za poljoprivredu i procjenu poljoprivrednih kultura Andrei Zadravec Vrabec iz Zagreba, Nike Grškovića 60, i to:

BROJ ZK. ČESTICE – K.O. GRAD ZAGREB (u katastru k.o. Trešnjevka) POVRŠINA ČESTICE POVRŠINA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA CIJENA
zk.č.br. 4848  8880 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 155 m2 za kabel 100.457,10 kn
zk.č.br. 4845 8339 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 173 m2 za kabel 110.682,00 kn
zk.č.br. 4849/3 335 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 24 m2 za kabel 10.400,00 kn 
zk.č.br. 5508/27 115 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 35 m2 za kabel 15.100,00 kn
zk.č.br. 5509/3 121 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 31 m2 za kabel 13.400,00 kn
zk.č.br. 5508/2 117 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 40 m2 za kabel 17.300,00 kn
zk.č.br. 5484/3 90 m2   u površini za nepotpuno izvlaštenje od 37 m2 za kabel 18.411,70 kn
zk.č.br. 4849/1 8491 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 547 m2 za kabel 404.730,54 kn
zk.č.br. 5484/4 64 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 27 m2 za kabel 13.778,50 kn
BROJ ZK. ČESTICE – K.O. VRAPČE (u katastru k.o. Rudeš) POVRŠINA ČESTICE POVRŠINA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA CIJENA
zk.č.br. 1293  942 čhv u površini za nepotpuno izvlaštenje od 47 m2 za kabel 4.200,00 kn
zk.č.br. 1296/4 113 čhv u površini za nepotpuno izvlaštenje od 70 m2 za kabel 2.300,00 kn
zk.č.br. 1291/1 600 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 21 m2 za kabel 700,00 kn 
zk.č.br. 1292/1 201 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 59 m2 za kabel 1.900,00 kn
zk.č.br. 1295/2 24 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 7 m2 za kabel 200,00 kn
zk.č.br. 1294/2               73 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 12 m2 za kabel 400,00 kn
zk.č.br. 1015/11 74 m2   u površini za nepotpuno izvlaštenje od 38 m2 za kabel 19.065,00 kn
zk.č.br. 1015/2 17981 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 428 m2 za kabel 542.175,00 kn
zk.č.br. 1249/26 802,4 čhv u površini za nepotpuno izvlaštenje od 607 m2 za kabel 564.090,00 kn
zk.č.br. 1249/146 259 čhv u površini za nepotpuno izvlaštenje od 22 m2 za kabel 3.200,00 kn
BROJ ZK. ČESTICE – K.O. VRAPČE NOVO (u katastru k.o. Vrapče) POVRŠINA ČESTICE POVRŠINA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA CIJENA
zk.č.br. 4784/2  151 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 51 m2 za kabel 17.300,00 kn
zk.č.br. 4769/14 3 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 3 m2 za kabel 1.000,00 kn
zk.č.br. 4769/15 62 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 5 m2 za kabel 1.700,00 kn 
zk.č.br. 4785 190 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 60 m2 za kabel 20.300,00 kn
zk.č.br. 4443 278 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 63 m2 za kabel 23.915,00 kn
zk.č.br. 4768               851 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 79 m2 za kabel 26.700,00 kn
zk.č.br. 4437/5 348 m2   u površini za nepotpuno izvlaštenje od 18 m2 za kabel 6.800,00 kn
zk.č.br. 4787/18 355 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 167 m2 za kabel 78.400,00 kn
zk.č.br. 4438 418 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 79 m2 za kabel 29.600,00 kn
zk.č.br. 4437/2 356 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 39 m2 za kabel 14.600,00 kn
zk.č.br. 4437/3 356 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 38 m2 za kabel 14.300,00 kn
zk.č.br. 4787/13 692 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 53 m2 za kabel 16.600,00 kn
zk.č.br. 4159/1 1136 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 15 m2 za kabel 3.400,00 kn
zk.č.br. 4444 1695 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 33 m2 za kabel 12.400,00 kn
zk.č.br. 4471 1383 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 273 m2 za kabel 102.400,00 kn
zk.č.br. 4440 2232 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 196 m2 za kabel 73.500,00 kn
BROJ ZK. ČESTICE – K.O. VRAPČE (u katastru k.o. Stenjevec) POVRŠINA ČESTICE POVRŠINA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA CIJENA
zk.č.br. 309/26  73 čhv u površini za nepotpuno izvlaštenje od 20 m2 za kabel 7.600,00 kn
zk.č.br. 310/1 274 čhv u površini za nepotpuno izvlaštenje od 42 m2 za kabel 9.500,00 kn
zk.č.br. 309/25 75 m2 u površini za nepotpuno izvlaštenje od 50 m2 za kabel 19.000,00 kn 

IV.   Pozivaju se vlasnici i suvlasnici nekretnina iz točke III. ove ponude, preko čijih dijelova nekretnina se planira izgradnja 2×110 kV kabela između TS 110/10 kV EL-TO i TS 110/20 kV Stenjevec, da se radi sporazumnog osnivanja prava služnosti u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. na dijelovima nekretnina preko kojih se planira gradnja navedenog kabela, u roku od 8 dana od dana objave ponude, jave u odvjetnički ured odvjetnika Vinka Knezovića pisanim putem na adresu Zagreb, Reljkovićeva 6, telefonom na broj  01/3777-708, telefaxom na 01/3777-002 ili na email: odvjetnikvinkoknezovic@email.t-com.hr, svakim radnim danom od 14-17 sati.

V. Sa vlasnicima nekretnina iz točke III. ove ponude, a koji prihvate ponudu te predoče dokaz o nespornom vlasništvu, sklopiti će se Ugovor o osnivanju prava služnosti te će se sa istim za korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. zasnovati pravo služnosti u svrhu izgradnje i održavanja 2×110 kV kabela između TS 110/10 kV EL-TO i TS 110/20 kV Stenjevec uz naknadu naznačenu u ovoj ponudi.

VI. Prilikom sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti vlasnik ili suvlasnik nekretnine u obvezi je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, karticu tekućeg računa, dokumentaciju kojom dokazuje pravo vlasništva ako nije upisano u zemljišne knjige (npr. rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ili darovni ugovor i sl.) te posebnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika ukoliko vlasnika ili suvlasnika nekretnine zastupa punomoćnik.

VII. Naknada predložena u ovoj ponudi bit će isplaćena vlasnicima ili suvlasnicima nekretnina iz točke III. ove ponude, u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o osnivanju prava služnosti.

VIII. Vlasnik ili suvlasnik nekretnine će potpisom Ugovora dopustiti Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. stupanje u posjed poslužne nekretnine duž trase kabela za vrijeme dok traje polaganje (izgradnja) kabela sukladno pravomoćnoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, kao i radi redovitog i izvanrednog održavanja nakon izgradnje.

IX. Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje osnivanja prava služnosti u smislu odredbe čl.31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014, 69/2017).

X. Ukoliko vlasnici nekretnina iz točke III. ove ponude u navedenom roku ne odgovore da prihvaćaju ovu ponudu, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama čl. 30. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014, 69/2017).

U Zagrebu, 06. studenog 2019. godine

                                   HOPS d.o.o. po punomoćniku
odvjetniku Vinku Knezoviću