OBJAVLJENA KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA DUGOG SELA

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je Zaključak o konačnoj listi kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

Zaključak o konačnoj listi objavljen je 7. prosinca 2022. godine na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, J. Zorića 1  i na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela.

Pozivaju se ovogodišnji dobitnici stipendija da Upravnom odjelu za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol dostave preslike osobnih iskaznica i preslike kartica računa ili ugovora o otvaranju računa na ime učenika/studenta, na koji će im se vršiti isplata stipendije, a koji podaci su potrebni za izradu ugovora o stipendiranju.

Za učenike koji nisu punoljetni, ugovore će potpisati jedan od roditelja/zakonskih zastupnika, za kojeg je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice.

Kandidati koji su se odlučili za neku drugu stipendiju, dužni su se u pisanom obliku izjasniti o eventualnom odustanku od stipendije Grada Dugog Sela.

Navedeno je potrebno dostaviti do 12. prosinca 2022. godine

ČLANAK NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM.