Zbog izgradnje transportnog kolektora ViO ide u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Resniku

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, Folnegovićeva 1, MBS: 080879511, OIB: 83416546499 (dalje u tekstu : Ponuditelj), zastupan po punomoćniku, odvjetniku Vinku Knezoviću iz Zagreba, Vinogradska cesta 1/II po posebnoj punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika Mladena Bureca iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula pod brojem OV-14982/16, sukladno članku 30. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014), (dalje u tekstu: Zakon), objavljuje

 PONUDU

 svagdašnjim vlasnicima nekretnina za nepotpuno izvlaštenje nekretnina upisanih u k.o. Resnik uspostavom stvarne služnosti radi izgradnje transportnog kolektora Sesvete-Cuprov s precrpnicom PC Sesvete

 

  1. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, namjerava radi izgradnje transportnog kolektora Sesvete-Cuprov s precrpnicom PC Sesvete riješiti imovinskopravne odnose sa vlasnicima nekretnina na toj trasi, odnosno ako to ne uspije sporazumno s njima, pokrenuti postupak izvlaštenja pred Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za imovinskopravne poslove i imovinu grada.

 

Navedeni zahvat obuhvaća izgradnju transportnog kolektora Sesvete-Cuprov s precrpnicom PC Sesvete za područje Grada Zagreba.

Sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odjel za prostorno uređenje, Klasa: UP/I-350-05/2009-001/286, Urbroj: 251-13-21/311-2010-24 od 30.12.2010. te Potvrde Glavnog projekta Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odjel za graditeljstvo, Klasa: 361-03/2013-001/49, Urbroj: 251-13-22/152-2013-10 od 02.12.2013. dozvoljeno je investitoru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o., izgraditi transportni kolektor Sesvete-Cuprov s precrpnicom PC Sesvete na način kako je to ucrtano u istim dozvolama i prilozima.

Sukladno odredbi čl. 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14), u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina i više vlasnika nekretnina korisnik izvlaštenja dužan je objaviti ponudu vlasnicima nekretninama objavljenu u dnevnom tisku ili na drugi način javnog priopćavanja.

U skladu s odredbom čl. 224 st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 80/13), te u skladu s odredbom čl. 22, Zakona o vodama (NN 153/09 i 130/11) utvrđen je interes Grada Zagreba i Republike Hrvatske za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, njihovo održavanje i korištenje.

  1. Ponuda za nepotpuno izvlaštenje uspostavom stvarne služnosti dalekovoda u k.o. Resnik obuhvaća sljedeće katastarske čestice:

 

Katastarske čestice upisane u k.o. Resnik

k.č.br.: 915/128, 915/125, 915/122, 915/119, 915/116, 915/113, 915/110, 915/107, 915/104, 915/103, 915/100, 915/99, 915/155, 915/156, 915/95, 915/92, 915/91, 915/90, 915/89, 915/86, 915/85, 915/82, 915/81, 915/78, 915/77, 915/74, 915/152, 915/73

 

III.   

  • Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. nudi svagdašnjim vlasnicima naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost zemljišta u k.o. Resnik sukladno osiguranju dokaza izvršenog po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina Hrvoja Balije iz ožujka 2017. godine te stalnom sudskom vještaku za poljoprivredu i procjenu poljoprivrednog zemljišta Marija Megle iz veljače 2017. godine i to:

 

 

BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA U KOJEM DIJELU PARCELE PROLAZI DALEKOVOD CIJENA
k.č.br. 915/128  230 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 3.698,55 kn
k.č.br. 915/125 572 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 6.657,39 kn
k.č.br. 915/122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

964 m2 Ukopani cjevovod fi 140 cm transportnog kolektora otpadnih voda; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m; na parceli predviđeno izvođenje revizionog okna cjevovoda tlocrtnih dimenzija 1,85 * 1,85m 8.471,45 kn 
k.č.br. 915/119 1579 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 10.191,56 kn
k.č.br. 915/116 1658 m2 Ukopani cjevovod fi 140 cm transportnog kolektora otpadnih voda; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m; na parceli predviđeno izvođenje revizionog okna cjevovoda tlocrtnih dimenzija 1,85 * 1,85m 6.252,32 kn
k.č.br. 915/113 1730 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 5.013,59 kn
k.č.br. 915/110 2572 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 5.997,32 kn
k.č.br. 915/107 3672 m2

 

cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 7.375,50 kn

 

k.č.br. 915/104 3772 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 7.375,50 kn

 

k.č.br. 915/103 3413 m2

 

cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 5.572,60 kn

 

k.č.br. 915/100 2680 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni, rubni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m;  na parceli predviđeno izvođenje revizionog okna cjevovoda tlocrtnih dimenzija 1,85 * 1,85m 4.945,90 kn

 

k.č.br. 915/99 915 m2

 

cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 1.884,85 kn

 

k.č.br. 915/155 1362 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 1.966,80 kn

 

k.č.br. 915/156 1381 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0 m. 2.048,75 kn
k.č.br. 915/95 2388 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni, rubni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 2.704,34 kn
k.č.br. 915/92 2388 m2

 

cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni, rubni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 2.458,50 kn

 

k.č.br. 915/91 4996 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni, rubni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 2.000,70 kn
k.č.br. 915/90 698 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni, rubni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 1.385,10 kn
k.č.br. 915/89 680 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; zapadni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 4.693,95 kn
k.č.br. 915/86 669 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; zapadni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 6.925,50 kn
k.č.br. 915/82 691 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; središnji dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 7.387,20 kn
k.č.br. 915/85 565 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; zapadni dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 5.900,40 kn
k.č.br. 915/81 248 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; središnji dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 2.622,40 kn
k.č.br. 915/78 245 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; središnji dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 3.278,00 kn
k.č.br. 915/77 572 m2 cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; središnji dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 6.883,80 kn
k.č.br. 915/74 365 m2

 

cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; središnji dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m            3.933,60 kn

 

k.č.br. 915/152 340 m2

 

cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; središnji dio parcele, poprečno na parcelu; pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 3.769,70 kn

 

k.č.br. 915/73 694 m2

 

cjevovod fi 100 transportnog kolektora otpadnih voda ukopan na dubini cca 4,0 m; istočni dio parcele, pojas služnosti širine od 0,0 m do 6,0m 14.177,34 kn

 

 

  1. Pozivaju se svagdašnji vlasnici i suvlasnici nekretnina iz točke III. ove ponude, preko čijih dijelova nekretnina se planira izgradnja transportnog kolektora Sesvete-Cuprov s precrpnicom PC Sesvete, da se radi sporazumnog osnivanja prava služnosti u korist Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. na dijelovima nekretnina preko kojih se planira gradnja navedenog transportnog kolektora, u roku od 8 dana od dana objave ponude, jave u odvjetnički ured odvjetnika Vinka Knezovića pisanim putem na adresu Zagreb, Vinogradska cesta 1, telefonom na broj 01/3777 – 708, telefaxom na 01/3777 – 002 ili na email : odvjetnikvinkoknezovic@email.t-com.hr.

 

  1. Sa vlasnicima nekretnina iz točke III. ove ponude, a koji prihvate ponudu, sklopiti će se Ugovor o osnivanju prava služnosti za nekretninu u vlasništvu svagdašnjeg vlasnika te će se istim za korist Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. zasnovati pravo služnosti u svrhu izgradnje, održavanja i imanja transportnog kolektora Sesvete-Cuprov s precrpnicom PC Sesvete uz naknadu naznačenu u ovoj ponudi.

 

  1. Prilikom sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti svagdašnji vlasnik nekretnine u obvezi je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, karticu tekućeg računa, dokumentaciju kojom dokazuje pravo vlasništva ako nije upisano u zemljišne knjige (npr. rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ili darovni ugovor i sl,) te posebnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika ukoliko svagdašnjeg vlasnika nekretnine zastupa punomoćnik.

 

VII. Naknada predložena u ovoj ponudi biti će isplaćena vlasniku nekretnina iz točke III. ove ponude u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o osnivanju prava služnosti.

 

VIII. Vlasnik nekretnine će potpisom Ugovora dopustiti Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. stupanje u posjed poslužne nekretnine duž trase transportnog kolektora za vrijeme dok traje izgradnja transportnog kolektora sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli te Potvrdi glavnog projekta kao i radi redovitog i izvanrednog održavanja nakon izgradnje.

 

  1. Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje osnivanja prava služnosti u smislu odredbe čl. 31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014).

 

  1. Ukoliko vlasnici nekretnina iz točke III. ove ponude u navedenom roku ne odgovore da prihvaćaju ovu ponudu, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014).

 

 

U Zagrebu, 10. travnja 2017. godine

 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. po pun.: